By t beamkeklimmen wie dat itselde: Omheechklimme
joech net de minste swierrichheid. Seachst de tken foar
dy, fieldest se yn e hn en koest har krft mjitte foardatst
dy oan har oplktest en dan de foet op har setste.
 

tebek