Do wiest lokkich, lytse Ronja. Yn dy begūn it te gloeien.

Do fernaamst, hoe’t der wat yn dy oploste. Dy freeslike

iisklomp, dytsto de hiele tiid yn dy droegen hiest, dy hie

dyn heit inkeld mei in pear wurden oan it teien brocht.

 

tebek