- Farwol, sei de foks. Dit is myn geheim. It is tige simpel:

Kinst it bÍste sjen mei it hert. DÍrít it om giet, dat is mei

de eagen net te sjen.

- DÍrít it om giet, dat is mei de eagen net te sjen, sei de

lytse prins it him nei, om it te Żnth‚lden.

 

 

tebek