Foar de famkes

 

34 gedichten

 

Omslach David Bylsma

Koperative Utjouwerij Boalsert

 

ISBN 90 6570 185/8

1988  J.Q.SMiNK

 

tebek