Freonskrift, Friendscript, Écrit d'ami, Cuaderno de amigo, Freundschrift,
     Vriendschrift,
24 kwatrinen yn 6 talen

     Oerset: Jacobus Maas (Eng), Gérard de Vries (Fra), Carmen Vogels
     en  Paul Smit (Spa), Pierre Urlings (Dui) en Arend Okken (Ned)
     Omslach: Karin van Lotringen
     Staljûn: Goaitsen van der Vliet
     De Oare útjouweij Eanske en Koperative Utjouwerij Boalsert

     ISBN 90 71610 17 9/CIP                                        © 1992 J.Q.SMiNK

     tebek