Leave Kitty,

 

   Hjoed moat ik dy twa dingen bekenne dy’t hiel wat

tiid yn beslach nimme sille, mar dy’t ik oan ien fertelle

moat en dat kin ik dan dochs mar it bęste oan dy dwaan,

omdat ik der wis fan bin datsto altyd en űnder alle om-

stannichheden swije silst.

Dyn Anne
 

tebek