Mei beide lippen

 

36 gedichten

 

Staljûn Goaitsen van der Vliet

Tútiket Jacobus Q. Smink

De Oare útjouwerij Eanske

 

ISBN 90 71610 13 6/CIP

©  1991       J.Q.SMiNK


tebek