Op Skier
 
Op in nacht sit de etser mei syn snijpunt yn it koper en grafearret de raven, de stienbok en it gouden aai. Hy lit se sweve bop it swarte Skier. Safier giet de oerlevering. Grinzer grafikus Melgers, dy liet de bisten boppe de skuorren sweve yn 'e nacht, wylst it reinde.

tebek