Sjoch ris oan, hjir stiet er,

Fij, dy Smoarge Piter!

Fan de hannen beide

liet er him de neilen

net ris knippe hast in jier,

kjimme liet er net syn hier.

"Fij!", ropt elk, "dÍr giet er,

wat in Smoarge Piter!"

 

 

tebek