Sondelfal

 

Mei it hert op 'e terp

Kaam ik op Sondel del

Wylst alles noch bestie

En wij der winters by del

Slydsken wie der snie

 


tebek