Wurk fan de achtste dei

 

37 gedichten

 

Omslach Ap Maliepaard

Koperative Utjouwerij Boalsert

 

ISBN 90 6570 15 5/9

1985   J.Q.SMiNK

 

tebek